پیشینه

Bliviarbejde.dk توسط Rådgivende Sociologer ApS تاسیس شده است. پشتیبانی مالی این پروژه توسط بودجه های تخصیص داده شده مقامات بازار کار ملی دانمارک (Danish National Labour Market Authority) جهت ''توسعه نوآوری های اجتماعی در رابطه با یک بازار کار فراگیر' (2006) و ''نوآوری های تقویت شده در رابطه با افراد دارای ضعف شنوایی' (2009) صورت گرفته است.