سری نگه داشتن اطلاعات

این تست بدون نیاز به بردن نام شما انجام می گیرد. پاسخ های شما تنها به منظور سنجش شنوایی تان استفاده خواهند شد. از طریق پروفایل سنجش شنوایی به اطلاعاتی دست پیدا خواهید کرد که در صورت هر گونه نتیجه گیری از پاسخ های شما مبنی بر داشتن ضعف شنوایی، انگیزه لازم برای صورت دادن اقدامات بعدی را در شما ایجاد خواهند کرد.