Pojmovnik web-lokacije Bliviarbejde.dk

Test sluha (Høreprøve)

Test sluha obično se provodi upotrebom slušalica preko kojih se šalju različiti zvukovi. Od Vas se traži da naznačite kada čujete te zvukove. Ispitivanjem koje tonove možete da čujete, ljekar ili tehničar koji provodi test može procijeniti Vaš sveukupni sluh.

Audiogram (Audiogram)

Rezultat testa sluha zabilježen je na audiogramu. Audiogram je koordinatni sistem koji omogućuje jasan grafički prikaz stepena gubitka sluha neke osobe.

Specijalni savjetnik (Specialkonsulent)

Specijalni savjetnici su dostupni na mnogim mjestima širom zemlje. Specijalni savjetnici, čiji rad je organiziran putem opština, nude besplatno savjetovanje osobama sa oštećenjem sluha. Jedan od njihovih zadataka je koordinacija različitih dostupnih mogućnosti pomoći. Specijalni savjetnici mogu Vam pomoći oko problema u vezi sa komunikacijom na poslu, dobijanjem tehnoloških pomagala za školu i posao, traženjem finansijske podrške, finansiranjem usluga tumača i kurseva, prihvaćanjem činjenice o gubitku sluha itd.

Ako u Vašoj opštini nema specijalnih savjetnika, možete se obratiti centru za zapošljavanje ili Institutu za sluh/Komunikacionom centru. Da biste provjerili da li u Vašoj opštini ima specijalnih savjetnika, kliknite ovdje.

Institut za sluh/Komunikacioni centar (Høreinstitut/Kommunikationscenter)

Instituti za sluh i komunikacioni centri su specijalni centri za obučavanje i savjetovanje za ljude sa oštećenim sluhom i drugim posebnim potrebama. Usluge koje se nude u institutima za sluh i komunikacionim centrima dostupne su svima i namijenjene su za pružanje dodatnih mogućnosti za komunikaciju i interakciju ljudi sa svojom okolinom. Ovdje možete dobiti pomoć koja se odnosi na upotrebu slušnih pomagala, prijave za podršku za tehnološka pomagala u vezi sa sluhom, kurseve o tehnikama slušanja itd.

Audiološki odjel/Klinika za sluh (Audiologisk afdeling/Høreklinik)

Na audiološkom odjelu ili klinici za sluh nudi se pomoć osobama koje imaju probleme u vezi sa sluhom. Usluge koje se ovdje nude obuhvaćaju testove sluha, dodatke za slušna pomagala i savjete o upotrebi slušnih pomagala.

Privatni pružatelj usluge (Privat forhandler)

Nakon što primite uputnicu za slušno pomagalo od ljekara, sami možete odlučiti želite li slušno pomagalo besplatno nabaviti kod javne bolnice ili dobiti javnu subvenciju kako biste ga kupili kod ovlaštenog privatnog pružatelja zdravstvenih usluga.

Lična pomoć (Personlig assistance)

Osobe s trajnim nedostacima, kao što je oštećenje sluha, imaju pravo na primanje finansijskih sredstava od države za ličnu pomoć na poslu. Lična pomoć može se, na primjer, odnositi na usluge tumača za vrijeme sastanaka ili kurseva.

Usluge pismenog prevođenja (Skrivetolkning)

Davalac usluga pismenog prevođenja zapisuje u kompjuter sve što je rečeno kako bi osobe sa oštećenjem sluha mogle pratiti izlaganja čitanjem informacija na ekranu. Usluge pismenog prevođenja mogu se koristiti za vrijeme sastanaka, kurseva, važnih konferencija, socijalnih događanja itd.

Usluge tumačenja znakovnim jezikom (Tegnsprogstolkning)

Davalac usluga tumačenja znakovnim jezikom komunicira tako što izlaganja govornika tumači znakovnim jezikom. Naravno, ova usluga zahtijeva da osoba sa oštećenjem sluha razumije znakovni jezik. Usluge tumačenja znakovnim jezikom mogu se koristiti za vrijeme sastanaka, kurseva, važnih konferencija, socijalnih događanja itd.

Slušno pomagalo (Høreapparat)

Slušno pomagalo sastoji se od mikrofona, pojačala i zvučnika. Njegova funkcija može se usporediti sa funkcijom PA sistema, gdje govornik priča u mikrofon, a zvuk se pojačava i emitira pomoću zvučnika.

Postoje tri vrste slušnih pomagala: Slušna pomagala za postavljanje iza uha ili BTE, slušna pomagala za postavljanje u uho ili ITE i slušna pomagala za postavljanje sasvim u ušni kanal ili CIC. Ovi termini odnose se na izgled uređaja, kao i na položaj nošenja. Slušna pomagala mogu se prilagoditi kako bi odgovarala potrebama, čak i u slučaju teškog oštećenja sluha. Iako slušna pomagala nikada ne mogu zamijeniti "normalan" sluh, reprodukcija zvuka koju omogućuju od velike je pomoći mnogima.

Tehnološka pomagala u vezi sa sluhom (Høretekniske hjælpemidler)

Tehnološka pomagala u vezi sa sluhom obuhvaćaju širok asortiman proizvoda, koji, kada se koriste sami ili u kombinaciji sa slušnim pomagalom, pomažu osobama da čuju bolje u specijalnim situacijama ili pod specijalnim okolnostima.

Primjeri tehnoloških pomagala u vezi sa sluhom obuhvaćaju sisteme indukcione petlje, FM sisteme, telefone s pojačalom itd.

Sistem indukcione petlje (Teleslynge)

Sistem indukcione petlje je uređaj koji se koristi za pojačavanje zvuka i bežično slanje signala direktno u slušno pomagalo. Zbog toga, sistemi indukcione petlje mogu pomoći ljudima da čuju bolje čak i kada se izvor zvuka nalazi daleko ili na mjestima sa slabom akustikom ili velikom pozadinskom bukom. Sistem indukcione petlje može se takođe povezati na televizor, radio, kompjuter itd., ili se može povezati na mikrofone, na primjer, za vrijeme sastanaka ili predavanja.

Sistem indukcione petlje možete koristiti ako Vaše slušno pomagalo sadrži telenamotaj (program "T" ili "M-T") Slušno pomagalo mora biti postavljeno na ovaj program kada se povezuje sa sistemom indukcione petlje. Sistemi indukcione petlje mogu se naći u brojnim javnim ustanovama, crkvama i kinima.

FM sistem (FM-system)

FM sistem je bežična jedinica koja prima, na primjer, signal iz mikrofona direktno u slušno pomagalo, na isti način kao što FM radio prima signal iz radio odašiljača. Prijemnik je nezavisna jedinica koja je povezana sa slušnim pomagalom, dok je odašiljač obično mali ručni mikrofon koji se može postaviti na stol, oko vrata govornika ili držati u ruci. Neki FM sistemi mogu se povezati na različite vrste telefona, slušalica, stereo sistema i alarma.

Telefoni (Telefoner)

Neki ljudi s oštećenjem sluha mogu koristiti normalne telefone ukoliko se razgovor obavlja u mirnom okruženju i sagovornik govori razgovijetno. Takođe su dostupni telefoni s pojačalom, koji pojačavaju zvuk u prijemniku. Mnogi FM sistemi mogu se povezati na fiksne ili mobilne telefone.

Signalni zvuci/sistemi za zvonjenje/vibrirajući budilnik (Signallyde/ringeanlæg/vibratorvækkeure)

Od velike je važnosti da korisnici mogu primijetiti različite vrste signala, na primjer, upozoravajuće signale kao što su alarmi za požar ili zvuk zvona telefona, zvona na vratima ili budilnika. U takvim situacijama mogu Vam biti od koristi različita tehnološka pomagala, na primjer proizvodnjom glasnijih zvukova ili povezivanjem treptajućih svjetala ili vibrirajućih uređaja na dotičnu jedinicu. Primjeri ove vrste tehnoloških pomagala su: 

  • Vibrirajući budilnici: budilnici koji umjesto da se oglašavaju zvučnim signalom vibriraju kako bi probudili korisnike s oštećenjem sluha.
  • Svjetlosni uređaji: sistem koji šalje vizualni signal (pomoću treptajućeg svjetla) kada zvono na vratima/telefon zazvoni ili se pojavi neka druga situacija.