امکان تغییر چه مواردی وجود دارد؟

در اینجا مواردی جهت تغییر شرایط محیط کار به سمت ارتقای شرایط شنیداری کلی ارائه می شود:

جلسات

آیا امکانات صوتی و روشنایی به اندازه کافی در اتاق کنفرانس تعبیه شده است؟ آیا جلسه در شرایطی فارغ از مزاحمت سر و صدای پس زمینه برگزار می گردد؟

آیا از روش های برگزاری مناسب جلسات تبعیت می شود؟ آیا در هر زمان تنها به یک نفر اجازه صحبت داده می شود؟ آیا میانجی جلسه وجود دارد؟ آیا امکان مشاهده فردی که صحبت می کند برای همه وجود دارد؟

سر و صدا

آیا سر و صدایی که قابل برطرف کردن یا کم کردن باشد، وجود دارد؟

آیا امکان صحبت کردن با تلفن بدون اینکه قطع شود ، بدون مکالمات پس زمینه و سایر سر و صداها وجود دارد؟

ارتباط

آیا تبادل پیام به سرعت و در بازه زمانی محدود انجام می گیرد یا سیستم پیام رسانی وجود دارد که به خوبی پاسخگوی نیازهای تمامی افراد باشد؟

محیط کار

آیا محیط کاری شما به شکلی است که درخواست ها با منابع موجود مطابقت داده می شوند؟

آیا در مجموع فضای صوتی خوشایندی بر محیط کار حکمفرماست یا در روابط بین همکاران، آزار و اذیت و مزاحمت دیده می شود؟