لینک ها

Bar SOSU, Bar FOKA and Bar UF

پورتال آب و هوای داخلی که با هدف افزایش آگاهی نسبت به اهمیت تهویه مطلوب در محیط کار عمل می کند و مخاطبین آن کارمندان، کارفرمایان و نمایندگان ایمنی می باشند. در اینجا به اطلاعاتی درباره عوامل ایجاد کننده شرایط آب و هوای داخلی نامناسب در محیط کار از جمله سر و صدا، روشنایی و تهویه نامطبوع ارائه شده است. همچنین به توصیه های متعددی برای بهبود آب و هوای داخلی محل کار دست پیدا خواهید کرد.

Castberggård Job- og Udviklingscenter
(مرکز اشتغال و توسعه Castberggård)

این سایت جهت کمک به افراد دارای ضعف شنوایی تاسیس شده است. با مراجعه به این وب سایت به اطلاعاتی درباره دوره های آموزشی و فعالیت هایی که مرکز اشتغال و توسعه Castberggård برای افراد دارای ضعف شنوایی برگزار می کند، دست پیدا خواهید کرد. از جمله این دوره ها می توان به دوره های کاریابی و حفظ کار کنونی اشاره کرد. دوره های آموزشی جنبه های متعددی از قبیل طرح های عملی شخصی، توسعه مهارت های حرفه ای و آشنایی با ابزارهایی که به افراد دارای ضعف شنوایی در مسیر غلبه بر مشکلات ناشی از شنوایی کمک می کنند، را تحت پوشش قرار می دهند.

Audiologi.dk

Audiologi.dk خدمات مشاوره ای و هم اندیشی در حوزه شنوایی شناختی به منظور نیل به آسایش شنیداری ارائه می کند. کتابچه های مربوط به صوت شناسی و فناوری کمک به شنوایی را نیز می توان  از اینجا دانلود کرد.

Hoerelse.info (Hearing.info)

Hoerelse.info اطلاعاتی درباره صدا، شنوایی و ضعف شنوایی ارائه کرده و اخبار مرتبط با مسائل شنوایی در محل کار، در زندگی خانوادگی و موقعیت های اجتماعی را گردآوری و عرضه می کند. در وب سایت hoerelse.info به اطلاعات ارزشمندی درباره ضعف شنوایی، فناوری کمکی در محل کار، ضعف شنوایی در میان کودکا ن و نوجوانان و امثال آن نیز دست پیدا خواهید کرد. فهرست مرجعی از مقالات و کتب درباره کاهش شنوایی و زنگ زدن گوش نیز فراهم شده است.  Castberggård با همکاری Hear-It AISBL وب سایت Hoerelse.info را مدیریت می کند.

I Job Nu (هم اینک در حال کار)

I Job Nu پورتال اشتغال و اطلاعات است و جهت ارائه خدمات به افراد ناتوان و شرکت ها فعالیت می کند. در این سایت مطالبی از قبیل رزومه و پایگاه داده ای اشتغال، یک برنامه نقشه نگاری اشتغال، مصاحبه ها و اطلاعات ارزشمندی در ر ابطه با طرح های کمک هزینه متعدد، کمک هزینه های تحصیلاتی، شرایط و ضوابط و غیره ارائه شده است. مدیریت پورتال به عهده سازمان های حمایت از افراد ناتوان دانمارک (Disabled Peoples Organisations Denmark)، مقامات بازار کار ملی دانمارک (Denmark's National Labour Market Authority)، کنفدراسیون دانمارکی اتحادیه اصناف (Danish Confederation of Trade Unions) و تعدادی از شرکت های بزرگ دانمارکی می باشد.

Høreforeningen (موسسه دانمارکی دشواری در شنیدن)

موسسه دانمارکی دشواری در شنیدن را گروهی علاقه مند با هدف بهبود زندگیی افراد دارای ضعف شنوایی بنیان گذاری کردند. این موسسه اطلاعات ارزشمندی در رابطه با بیماری های مرتبط با گوش، مشکلات صدا و شنوایی، منفاوری کمکی و غیره ارائه می نماید. این موسسه با کمک به اعضای خود برای فائق آمدن بر مشکل ضعف شنوایی از طریق جلسات مشاوره و گروه های شبکه ای از آنها حمایت می کند.

Videnscenter for hørehandicap (مرکز اطلاع رسانی به افراد دارای ضعف شنوایی)

Videnscenter for hørehandicap که یک مرکز اطلاع رسانی به افراد دارای ضعف شنوایی است، اطلاعات مربوط به مسائل شنوایی را گردآوری، پردازش، توسعه و انتشار می دهد. هدف مرکز، تقویت تبادل اطلاعات و تجارب بین حوزه ها، گروه های حرفه ای و مناطق جغرافیایی مختلف به منظور تضمین کیفیت خدمات محلی و منطقه ای قابل دسترس برای افراد دارای ضعف شنوایی تعریف شده است. این اطلاعات جهت ارائه به ادارات، سازمان ها، مراکز آموزشی، محیط های کاری، کارکنان ناشنوا و دارای مشکلات شنوایی، موسسات استفاده کننده و همین طور افرادی که از ابتدا ناشنوا بودند، در ادامه زندگی ناشنوا شدند و با مشکلات شنوایی دست و پنجه نرم می کنند، گردآوری و تنظیم می شوند. مخاطبین هدف اصلی وب سایت متخصصینی هستند که افراد دارای ضعف شنوایی به آنها مراجعه می کنند.

Specialfunktionen Job & Handicap (عملکرد کاری ویژه و معلولیت)

Specialfunktionen Job & Handicap موسسه ای با فعالیت گسترده در سطح کشور است که با هدف کمک به افراد ناتوان جهت حفظ شغل خود و هضم شدن کامل در محیط کار تاسیس شده است. Specialfunktionen فعالیت های خود را همراستا با مراکز کاریابی دانمارک و سایر مراکز فعال در حوزه کمک به استخدام پیش می برد. Specialfunktionen خدمات مشاوره ای، اطلاعات و توسعه به منظور کمک به افراد ناتوان جهت هضم شدن در بازار کار ارائه می دارد.

Handicaporganisationer for alle (موسسات حمایت از افراد ناتوان برای همگان)

موسسات حمایت از افراد ناتوان برای همگان (Organisations of Persons with Disabilities for Everyone) اطلاعات مربوط به موسسات حمایت از ناتوانان دانمارک را به زبان های مختلف ترجمه کرده و به منظور مطلع ساختن اقلیت های قومی از خدمات حمایتی اجتماعی و حرفه ای قابل دسترسی در اختیار آنها قرار می دهد. مطالب این وب سایت به زبان های دانمارکی، انگلیسی، سومالیایی، عربی، ترکی، اردو، فارسی و صربستانی-کرواتی در دسترس می باشند.

Vidensnetværket Handicap & Beskæftigelse (شبکه اطلاعات استخدام و ناتوانی)

هدف Vidensnetværket حصول اطمینان از این مسئله است که فعالان عرصه استخدام از اطلاعات ضروری درباره اینکه چگونه افراد بیمار و معلول می توانند به خوبی وارد بازار کار شده و استخدام شوند، مطلع هستند. خدمات Vidensnetværket بویژه برای افرادی که در مراکز کاریابی فعالیت می کنند، مفید می باشند: مددکاران اجتماعی، مشاورین اشتغال، مدیران و سایر فعالان عرصه اشتغال و همین طور افراد بیمار یا معلول که قصد فعال ماندن و هضم شدن در بازار کار را دارند.