Linkovi

Bar SOSU, Bar FOKA i Bar UF

Portal za klimatske uvjete u unutrašnjim prostorima ima za cilj podizanje svijesti o važnosti dobre klime unutrašnjih prostora na radnom mjestu i namijenjen je zaposlenicima, poslodavcima i osobama koje rade na poslovima sigurnosti. Ovdje ćete naći informacije o uzrocima loše klime u unutrašnjim prostorima, kao što su buka, neadekvatno osvjetljenje i ventilacija. Naći ćete i mnoštvo korisnih savjeta za poboljšanje klime u unutrašnjim prostorima.

Castberggård Job- og Udviklingscenter (Centar za zapošljavanje i razvoj Castberggård)

Ova lokacija je namijenjena osobama sa oštećenjem sluha. Ovdje ćete naći informacije o kursevima i aktivnostima koje Centar za zapošljavanje i razvoj Castberggård nudi osobama sa oštećenjem sluha, uključujući kurseve za pronalaženje posla i zadržavanje posla. Kursevi obuhvaćaju brojne oblasti, uključujući lične planove aktivnosti, razvoj profesionalnih vještina i alate za rješavanje ličnih problema sa kojima se susreću osobe sa oštećenjem sluha.

Audiologi.dk

Audiologi.dk nudi usluge savjetovanja u audiološkoj oblasti u cilju zaštite i poboljšanja sluha. Brošure o akustici i tehnološkim pomagalima u vezi sa sluhom takođe preuzmite ovdje.

Hoerelse.info (Sluh.info)

Hoerelse.info obezbjeđuje informacije o zvuku, sluhu i gubitku sluha i prikuplja relevantne novosti o temama u vezi sa sluhom na radnom mjestu, u porodičnom životu i socijalnim situacijama. Na lokaciji hoerelse.info naći ćete i činjenice o gubitku sluha, tehnološkim pomagalima na radnom mjestu, gubitku sluha kod djece i adolescenata i drugo. Naći ćete i popis literature o oštećenju sluha i tinitusu. Lokacijom Hoerelse.info upravlja Centar Castberggård u saradnji sa organizacijom Hear-It AISBL.

I Job Nu (Odmah na posao)

I Job Nu je informativni portal o zapošljavanju namijenjen osobama s posebnim potrebama, kao i kompanijama. Na njemu se nalaze baze podataka s radnim biografijama i poslovima, program za mapiranje poslova, intervjui i bogatstvo informacija o različitim programima subvencija, bespovratnim sredstvima, propisima itd. Portalom upravljaju Danska organizacija za ljude s posebnim potrebama, Danski nacionalni zavod za zapošljavanje, Danska konfederacija sindikata i brojne velike danske kompanije.

Høreforeningen (Dansko udruženje nagluhih osoba)

Dansko udruženje nagluhih osoba je interesna grupa koja ima za cilj poboljšanje života osoba oštećenog sluha. Udruženje obezbjeđuje informacije o bolestima uha, problemima u vezi sa zvukom i sluhom, tehnološkim pomagalima itd. Udruženje takođe podržava svoje članove pružajući im pomoć u rješavanju problema izazvanih gubitkom sluha putem savjetovanja i umreženih grupa.

Videnscenter for hørehandicap (Informativni centar za osobe sa oštećenjem sluha)

Videnscenter for hørehandicap, informativni centar za osobe sa oštećenjem sluha, prikuplja, obrađuje, razvija i distribuira informacije o temama povezanim sa sluhom. Centar ima za cilj jačanje razmjene znanja i iskustava između različitih sektora, profesionalnih grupa i regiona kako bi se garantirala kvaliteta lokalnih i regionalnih mogućnosti koje stoje na raspolaganju ljudima sa oštećenjem sluha. Ove informacije su dostupne upravnim organima, ustanovama, centrima za obuku, radnim organizacijama, gluhom i nagluhom osoblju, organizacijama korisnika, kao i gluhim osobama, osobama koje su naknadno izgubile sluh i nagluhim osobama. Web-lokacija je namijenjena prvenstveno stručnjacima koji rade sa osobama oštećenog sluha.

Specialfunktionen Job & Handicap (Posao za osobe sa posebnim potrebama)

Specialfunktionen Job & Handicap je organizacija koja djeluje na nacionalnom nivou i ima za cilj pružanje pomoći osobama sa posebnim potrebama radi zadržavanja radnih mjesta i potpune integracije u radnu sredinu. Specialfunktionen svoj rad usmjerava prema centrima za zapošljavanje u Danskoj i drugim ustanovama koje se bave posredovanjem u zapošljavanju. Specialfunktionen nudi usluge savjetovanja, informiranja i razvoja kao pomoć osobama sa posebnim potrebama u njihovoj integraciji u tržište rada.

Handicaporganisationer for alle (Organizacije za sve osobe sa posebnim potrebama)

Organizacije za sve osobe sa posebnim potrebama nude informacije o danskim organizacijama namijenjenim osobama sa posebnim potrebama u cilju informiranja etničkih manjina o dostupnim mogućnostima za primanje socijalne i stručne pomoći. Web-lokacija je dostupna na danskom, engleskom, somalijskom, arapskom, turskom, urdu, farsi i srpsko-hrvatskom jeziku.

Vidensnetværket Handicap & Beskæftigelse (Mreža znanja o posebnim potrebama i zapošljavanju)

Vidensnetværket ima za cilj obezbijediti potrebne informacije osobama koje su aktivne u oblasti zapošljavanja o tome kako ljudi s bolestima i posebnim potrebama na najbolji način mogu nastupiti na tržištu rada i naći posao. Vidensnetværket je posebno koristan osobama koje rade u centrima za zapošljavanje: referentima, savjetnicima za zapošljavanje, rukovodiocima i drugim osobama koje rade u sektoru zapošljavanja, kao i osobama s bolestima i posebnim potrebama koje trebaju ostati aktivne i integrirati se u tržište rada.